Daugelis popiežių antrajame tūkstantmetyje turėjo bei puoselėjo pamaldumą į Mariją. Po Leono XIII – „Rožinio popiežiaus“ – visi popiežiai rekomendavo šią maldą. Jonas Paulius II buvo ypač pamaldus šv. Dievo Motinai. Jis visada nešiojosi rožinį su savimi ir be paliovos jį kalbėjo. Gyvojo Rožinio Draugijos nariai meldžiasi visame pasaulyje. Jie įsipareigoja kiekvieną dieną tam mėnesiui numatytomis popiežiaus ir vyskupo intencijomis melstis jiems pavestą vieną Rožinio maldos slėpinį, taip jungdamiesi į Rožinio maldos grandinę. Įsipareigojimas kasdien šiai maldai skirti bent dešimt minučių stiprina bendrystę su Švč. Mergele Marija ir Viešpačiu bei leidžia patirti daug malonių. 

 

Maišiagalos parapijoje veikia 7 Gyvojo Rožinio grupių jungiančių 140 maldininkų. Gyvojo Rožinio nariai dalyvauja Švč. Sakramento adoracijoje ir malda remia evangalizacinį darbą parapijoje.  

Kiekvieną pirmąjį menėsio šeštadienį Gyvojo Rožinio nariai renkasi kartų bažnyčioje 8.30 val.  kalbėti rožinį.  Po šv. Mišių susitinką išgerti arbatos, pabūti kartu, pasidžiaugti vieni kitais, pasidalinti savo dvasiniais turtais.   

Kviečiame Gyvojo Rožinio narius aktyviau dalyvauti ir semtis iš šv. Mišių malonių versmių. 

 

 Štai keletas šios knygos ištraukų iš šv. popiežiaus Jono Pauliaus II minėto apaštališkojo laiško: 

„Iš tikrųjų „Sveika, Marija“ fone sielos akimis peržvelgiami svarbiausi Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiai. Telkdamiesi į džiaugsmo, kančios ir garbės slėpinius, jie gyvai jungia mus su Jėzumi, galima sakyti, per jo Motinos širdį. Kartu į šias rožinio dešimtis mes galime surinkti asmeninio ar šeimos gyvenimo, mūsų šalies, Bažnyčios, žmonijos įvykius, t. y. asmeninius mūsų artimųjų įvykius, ypač artimiausių ir brangiausių mums žmonių. Šitaip paprasta rožinio malda pulsuoja žmogiškojo gyvenimo ritmu.“ (p. 86) 

„Rožinis priklauso geriausiai ir priimtiniausiai krikščioniškosios kontempliacijos tradicijai. Atsiradęs ir išsiplėtojęs Vakaruose, jis yra tipiška meditacinė malda ir tam tikra prasme atitinka „širdies maldą“, arba „Jėzaus maldą“, sudygusią krikščioniškųjų Rytų dirvoje.“ (p. 90) 

Rožinis – kontempliacinė malda 

„Iš pačios Marijos patyrimo kilęs Marijos vainikas yra aiškiai kontempliacinė malda. Atėmus šį matmenį, jis prarastų savo prigimtį, kaip pabrėžė popiežius Paulius VI: „Rožinis be kontempliacijos yra kūnas be sielos, ir iškyla pavojus jam virsti mechanišku žodžių kartojimu, prieštaraujančiu Kristaus perspėjimui: „Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys; jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo“ (Mt 6,7). Rožinio prigimtis reikalauja, kad jis būtų kalbamas ramiu maldų ir apmąstymų ritmu, idant besimeldžiantysis galėtų lengviau atsidėti Viešpaties gyvenimo slėpinių kontempliacijai, lyg išgyvendamas juos širdimi tos, kuri buvo arčiausiai Viešpaties, ir taip atsivertų slėpinių neišsemiami turtai.““ (p. 97) 

 

Adresas

Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

Vilniaus g. 18, LT-14242, Maišiagala.

Kodas : 191302034 

Banko sąskaita:

AB SEB bankas 

LT85 7044 0600 0409 5654  

BIC / SWIFT: CBVILT2XXXX

Telefonas

Parapijos kanceliarija:
+370 5 249 4493

Mob. Tel. +370: 662 24469

Nuo pirmadienio iki šeštadienio:
9.00 – 18.00

Sekmadienį: 13.00 – 15.00

Facebook